Podpis wydawcy

Wydawca:

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.339.000 zł