Rennie Antacidum - ulotka

 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RENNIE ANTACIDUM

680 mg + 80 mg, tabletki do ssania
Calcii carbonas +  Magnesii subcarbonas ponderosus

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
   

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Rennie Antacidum i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rennie Antacidum
 3. Jak stosować lek Rennie Antacidum
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Rennie Antacidum
 6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Rennie Antacidum i w jakim celu się go stosuje

Rennie Antacidum jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w żołądku.
Zawiera dwie substancje czynne: węglan wapnia i węglan magnezu.

Rennie Antacidum stosuje się do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak:

 • zgaga, 
 • niestrawność, 
 • wzdęcia, 
 • nudności, 
 • uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, 
 • odbijanie.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rennie Antacidum

Kiedy nie stosować leku Rennie Antacidum:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli pacjent ma zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia),
 • jeśli pacjent ma wapniową kamicę nerkowa,
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, 
 • jeśli pacjent ma obniżone stężenie fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Rennie Antacidum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Stosując lek Rennie Antacidum zachować szczególną ostrożność, jeśli: 

 • pacjent ma niewydolność nerek; należy wtedy regularnie badać stężenie wapnia, fosforanów i magnezu we krwi,
 • u pacjenta występuje nadmierne wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcuria),
 • pacjent długotrwale stosuje lek i w dużych dawkach może to powodować (szczególnie u osób z niewydolnością nerek) zwiększenie stężenia magnezu i wapnia we krwi oraz zespół mleczno-alkaliczny (schorzenie, którego przyczyną jest podaż nadmiernej ilości związków wapnia drogą doustną). To z kolei może być przyczyną nudności, wymiotów, wydalania dużej ilości moczu, zwiększonego pragnienia, odwodnienia, zmęczenia oraz zaburzeń orientacji i myślenia (tzw. splątanie); zwiększenie ryzyka powstawania kamieni nerkowych; osłabienie mięśni.

Lek Rennie Antacidum a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. 

Lek Rennie Antacidum może wpływać na szybkość i stopień wchłaniania innych leków. Dlatego wszystkie leki, a zwłaszcza niżej wymienione, należy przyjmować 1 lub 2 godziny przed lub po zażyciu leku Rennie Fruit:

 • antybiotyki z grupy tetracyklin i inne leki przeciwbakteryjne - chinolony,
 • glikozydy nasercowe, jak np. digoksyna, lewotyroksyna, eltrombopag,
 • fosforany,
 • fluorki,
 • preparaty żelaza,
 • diuretyki tiazydowe.

Z uwagi na zwiększone ryzyko hiperkalcemii w przypadku jednoczesnego stosowania diuretyków tiazydowych należy regularnie kontrolować stężenie wapnia w surowicy.

Rennie Antacidum z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować po posiłku. Leku nie należy przyjmować z dużymi ilościami mleka lub produktów nabiałowych.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Rennie Antacidum może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Należy wtedy ściśle przestrzegać zalecanych dawek i stosować zgodnie ze wskazaniami. Leku nie należy przyjmować przez długi okres czasu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie ma wpływu.

Lek Rennie Antacidum zawiera sacharozę. 
Jedna tabletka zawiera 475 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 


3. Jak stosować lek Rennie Antacidum

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 
Jednorazowo 1 do 2 tabletek, godzinę po posiłku i przed snem.
Nie należy przyjmować więcej niż 11 tabletek na dobę.

Sposób podawania

 • Stosować doustnie, tabletki można ssać lub żuć.
 • W przypadku wystąpienia zgagi lub bólu związanego z nadkwaśnością, można przyjąć dodatkowo jedną lub dwie tabletki pomiędzy zwykłymi porami dawkowania. 
 • Należy unikać długotrwałego stosowania leku. Długotrwałe przyjmowanie leku i w dużych dawkach może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych (patrz punkt 4).

Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 7 dni lub ustępują tylko częściowo, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ zalecane są badania w celu wykluczenia poważniejszej choroby.

Stosowanie u dzieci
Leku Rennie Antacidum nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rennie Antacidum
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy odstawić lek i podawać dużo płynów do picia.
Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania: 

 • nudności, wymioty, osłabienie mięśni, senność.

Jeśli objawy są nasilone, należy zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ może być konieczne użycie innych sposobów nawodnienia (np. infuzje).


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Rennie Antacidum może powodować następujące działania niepożądane:

 • reakcje nadwrażliwości (bardzo rzadko zgłaszano); objawy kliniczne mogą obejmować: wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny;
 • nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku i biegunka;
 • osłabienie mięśni.

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek, szczególnie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek, może powodować hipermagnezemię (zwiększenie stężenia magnezu we krwi) lub hiperkalcemię (zwiększenie stężenia wapnia we krwi) i zasadowicę (zwiększone stężenie zasad we krwi), które mogą wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego i osłabienie mięśni (patrz powyżej).

Objawy zespołu mleczno-alkalicznego: 

 • zaburzenia smaku; 
 • zwapnienia;
 • osłabienie;
 • bóle głowy;
 • nadmiar azotu we krwi (azotemia).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: 22 49-21-301
fax: 22 49-21-309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Rennie Antacidum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rennie Antacidum
Substancjami czynnymi leku są: wapnia węglan i magnezu węglan ciężki.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, żelowana skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, parafina ciekła lekka, aromat miętowy (olejek miętowy, maltodekstryna, guma arabska, ditlenek krzemu), aromat cytrynowy (substancje aromatyzujące – 100% olejek cytrynowy, maltodekstryna, α-tokoferol).

Jak wygląda lek Rennie Antacidum i co zawiera opakowanie
Lek ma postać białych, kwadratowych tabletek z napisem: „Rennie”. Tabletki pakowane są w blistry.
Opakowanie zawiera 12, 24, 36, 48 lub 96 tabletek do ssania.

Podmiot odpowiedzialny 
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Tel: 22 572 35 00

Wytwórca
Delpharm Gaillard
33, rue de l'Industrie
74240 Gaillard
Francja
 

Pobierz w PDF
 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.2020

Produkty Rennie

Rennie Antacidum smak miętowy 24 tabletki do ssania na zgagę i nadkwaśność.

RENNIE ANTACIDUM

Rennie opiera się na prostej i sprawdzonej formule, a nie na złożonych chemicznych substancjach – prosty skład jest kluczem jego działania.


Dowiedz się więcej

KUP ON-LINE

Rennie Fruit smak owocowy 24 tabletki do ssania na zgagę i nadkwaśność.

RENNIE FRUIT

Rennie zawiera dwie substancje występujące w przyrodzie, węglan wapnia i węglan magnezu, które działają miejscowo w żołądku, zamieniając nadmiar kwasu w wodę i sole mineralne.

Dowiedz się więcej

KUP ON-LINE

Opracowano na podstawie:

 1. Marrero JM, Goggin PM, de Caestecker JS, Pearce JM, Maxwell JD. Determinants of pregnancy heartburn. British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1992 Sep;99(9):731-734. DOI: 10.1111/j.1471-0528.1992.tb13873.x.

 2. https://podyplomie.pl/medycyna/30873,zgaga-pierwsze-kroki-w-edukacji-chorego-diagnostyce-i-leczeniu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

RENNIE® ANTACIDUM I RENNIE® FRUIT

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz substancje pomocnicze.

Rennie® Fruit - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz substancje pomocnicze.

Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiperkalcemię, kamica nerkowa z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V1/05/03/2020/MK